Loading...
Home 2020-04-10T09:12:25+00:00


⇓ Teikiamos paslaugos ⇓


Juridinių asmenų bankrotų administravimas

daugiau informacijos
 • Teikiame įmonių nemokumo paslaugas: sklandus, operatyvus nemokumo procesas atstovaujant įmonės, kreditorių, darbuotojų, savininkų interesus;
 • Konsultacijos įmonių nemokumo, skolų išieškojimo klausimais;
 • Neteisminis įmonių nemokumo procesas, įmonių likvidavimas.

Fizinių asmenų bankrotų administravimas

Lietuvoje ir Didžiojoje Britanijoje
  • teikiame fizinių asmenų bankroto paslaugas;
  • konsultuojame, ruošiame dokumentus teismui dėl fizinio asmens bankroto iškėlimo, greitas ir sklandus procesas;
 • konsutuojame dėl fizinių asmenų bankroto proceso Didžiojoje Britanijoje.

Įmonių restruktūrizavimas

daugiau informacijos
 • Įmonėms turinčioms finansinių sunkumų, teikiame juridinių asmenų restruktūrizavimo paslaugas;
 • Parengiame restuktūrizavimo plano metmenis;
 • Paruošiame pareiškimą ir atstovaujame teisme dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.
SUSISIEK

D.U.K

☞ Kada fizinis asmuo gali skelbti bankrotą 2020-04-10T11:20:34+00:00

Fizinis asmuo bankrotą gali skelbti, kai negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 minimaliąsias mėnesines algas (FABI 2 str.) (Šiuo metu minimali mėnesinė alga – 607 Eur.)

www.bankrutuoju.lt

☞ Kas turi būti nurodoma pareiškime teismui dėl bankroto bylos iškėlimo 2018-01-26T09:43:44+00:00

Pareiškime iškelti bankroto bylą teismui nurodomas fizinio asmens nemokumą sukėlusios priežastys ir pridedami šį nemokumą pagrindžiantys dokumentai (jei fizinis asmuo gali juos pateikti) (FABI 4 str. 3 d.). Asmens turtinės padėties nemokumą nulėmusių priežasčių tyrimą atlieka administratorius.

www.bankrutuoju.lt

☞ Ar gali teismas atsisakyti kelti bankroto bylą 2018-01-26T09:45:26+00:00

Bankroto bylos iškėlimo stadija. Teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jei yra bent viena iš šių sąlygų:

1) paaiškėja, kad fizinis asmuo per 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl sandorių, pažeidžiančių kreditorių teises, neprivalėdamas sudaryti šių sandorių, ar kitokių veiksmų, kurie LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka laikomi nesąžiningais,

2) paaiškėja, kad fizinis asmuo tapo nemokus dėl savo žalingų įpročių (FABI 5 str. 8 d.)

www.bankrutuoju.lt

☞ Kas gali siūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą 2018-01-26T09:48:17+00:00

Administratoriaus kandidatūrą gali pasiūlyti tik bankrutuojantis fizinis asmuo. Jei fizinis asmuo nepasiūlo administratoriaus kandidatūros, tai padaro Vyriausybės įgaliota institucija (Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie LR Finansų ministerijos)

www.bankrutuoju.lt

 

☞ Kas tvirtina bankrutuojančio fizinio asmens skolų grąžinimo planą 2018-01-26T09:46:44+00:00

Skolų grąžinimo planas tvirtinamas pirmajame kreditorių susirinkime, kuriame gali būti gali būti planui pritariama, planui nepritariama, bet leidžiama plano projektą tikslinti, planas atmetamas be galimybės tikslinti.
Plano tvirtinimas teisme. Jei kreditorių susirinkime planui pritariama, teismo nutartis patvirtinti planą yra galutinė ir neskundžiama. Jei kreditorių susirinkime tvirtinant planą buvo pažeistos procedūros, teismas gali plano netvirtinti.

www.bankrutuoju.lt

☞ Kokios bankrutuojančio fizinio asmens pareigos iškėlus bankroto bylą 2018-01-26T09:46:06+00:00

Pagrindinė bankrutuojančio fizinio asmens pareiga – paruošti skolų grąžinimo planą (konsultuojame kaip paruošti skolų grąžinimo planus), kuris turi būti svarstomas kreditorių susirinkime. Jame gali būti planui pritariama, planui nepritariama, bet leidžiama plano projektą tikslinti, planas atmetamas be galimybės tikslinti.

www.bankrutuoju.lt

☞ Kas disponuoja bankrutuojančio fizinio asmens lėšomis ir turtu 2018-01-26T09:47:30+00:00

Fizinio asmens lėšomis disponuoja administratorius, bankrutuojantis asmuo plane nustatytais terminais perveda lėšas į depozitinę sąskaitą kreditorių reikalavimams ir administravimo išlaidoms dengti.
Asmuo privalo visus grynuosius pinigus, viršijančius pusę bazines socialines išmokos per mėnesį, ne vėliau kaip per penkias darbo dienas įmokėti į asmeninę sąskaitą. Asmuo ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius administratoriui turi teikti asmeninės sąskaitos išrašus.
Jei asmuo verčiasi individualia ar ūkininko veikla, jai vykdyti gali būti atidaryta atskira sąskaita, asmuo disponuoja lėšomis, esančiomis ūkinei veiklai skirtoje sąskaitoje, plane nustatyta tvarka.
Administratorius disponuoja visu fizinio asmens turtu. Skolininko pareiga pateikti viso turimo turto sąrašą.
Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, draudžiama fiziniam asmeniui disponuoti turimu turtu (jį parduoti, kitaip perleisti ar sudaryti kitokius sandorius) – šiuo turtu disponuoja bankroto administratorius. Nuo teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos bankroto administratorius disponuoja fizinio asmens turtu, kuris įrašytas į planą, ir depozitinės sąskaitos lėšomis pagal plane numatytą tvarką. Nė vienas fizinio asmens kreditorius ar kitas asmuo neturi teisės perimti bankrutuojančiam fiziniam asmeniui priklausančio turto ir lėšų kitaip, negu nustatyta FABĮ.

www.bankrutuoju.lt

☞ Bankrutuojančio fizinio asmens turto pardavimas 2018-01-26T09:50:22+00:00

Numatomo parduoti fizinio asmens turimo turto (taip pat ir įkeisto), į kurį teisės aktų nustatyta tvarka gali būti nukreiptas išieškojimas, sąrašas, turto pardavimo eiliškumas, terminai ir numatoma turto pardavimo kaina plano sudarymo metu.
Turtą parduoda bankroto administratorius pagal plane nustatytą eiliškumą ir teminus. Atsižvelgęs į plane numatytą turto pardavimo kainą, parduodamo turto rinkos kainą, pradinę turto pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas.
Jei fiziniam asmeniui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, bankroto administratorius pasiūlo fiziniam asmeniui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybes dalyviams kreiptis su prašymu į teismą dėl fizinio asmens turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Fizinio asmens dalis bendrojoje nuosavybėje nustatoma teismo nutartimi.

www.bankrutuoju.lt

☞ Kokia tvarka tenkinami kreditorių reikalavimai 2018-01-26T09:51:01+00:00

Kreditorių reikalavimų tenkinimas. Įkaito turėtojai, darbo užmokestis (GPM, SODRA ir sveikatos draudimas), žalos atlyginimas ir išlaikymas vaikui. Asmenys kurie suteikia kreditus administravimo išlaidoms dengti, visi likę kreditoriai.
Kiekvienos paskesnės eilės kreditorių reikalavimai tenkinami po to, kai visiškai patenkinti atitinkamo etapo pirmesnės eilės kreditorių reikalavimai.

www.bankrutuoju.lt

☞ Kurie kreditorių reikalavimai nėra nurašomi pasibaigus fizinio asmens bankroto procesui 2018-01-26T09:51:43+00:00

Plane numatyti likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai, tarp jų įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrintų kreditorių reikalavimai, baigus fizinio asmens bankroto procesą, nurašomi, išskyrus reikalavimus dėl žalos atlyginimo už suluošinimą ar kitokį kūno sužalojimą, ar mirties, piniginių lėšų vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentų) reikalavimus, kurie kyla iš fizinio asmens pareigos sumokėti valstybei baudas, paskirtas už fizinio asmens padarytus administracinius teisės pažeidimus arba nusikalstamas veikas.

www.bankrutuoju.lt

☞ Santykis su individualios įmonės bankrotu 2018-01-26T09:52:26+00:00

Teismas priima nutartį nutraukti fizinio asmens bankroto byla, jei iškeliama neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens bankroto byla, kurio dalyvis yra fizinis asmuo.
Fizinio asmens bankroto byla galima tol, kol nėra iškelta jo individualios įmonės bankroto byla. Jei fizinio asmens individualiai įmonei iškelta bankroto byla, reikalavimus įmonės bankroto byloje pareiškia tiek įmonės, tiek asmens kreditoriai. Fizinis asmuo prieš įmonės kreditorius atsakys asmeniniu turtu, kurį bankroto bylos nagrinėjimo metu, bet ne būsimu turtu. Užbaigus individualios įmonės bankroto bylą, galimas fizinio asmens bankroto procesas. Fizinio asmens bankroto byloje reikalavimus pareikš tik asmeniai kreditoriai, nes dėl bankroto likvidavus individualią įmonę, įmonės kreditorių reikalavimai pasibaigia.

www.bankrutuoju.lt

Turite klausimų?

Susisiekime

Nemokumo administratorius Antanas Radavičius tel. nr. + 370 686 74854

[recaptcha]